xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG In Email
Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 09:46
                                                            QUY CHẾ
                                             THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  342/QĐ - LMHTXVN ngày 04/5/2006 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam).

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Quy chế này quy định cụ thể về phạm vi, nguyên tắc thi đua khen thưởng; các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; các hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền và hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
Điều 2: Nguyên tắc thi đua, khen thưởng.
a. Nguyên tắc thi đua:
- Tự nguyện, tự giác, công khai;
- Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển;
- Các tập thể, cá nhân tham gia phong trào thi đua đều phải đăng ký thi đua. Không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua.
b. Nguyên tắc khen thưởng.
- Việc khen thưởng phải đảm bảo nguyên tắc chính xác, công bằng, công khai, kịp thời. Thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.
- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
Điều 3: Trách nhiệm tổ chức phong trào thi đua:
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam; chủ nhiệm hoặc người đứng đầu các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên Liên minh HTX có trách nhiệm chủ trì tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi mình quản lý, phụ trách và chủ động phát hiện lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xứng đáng để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng.

Chương II: DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA
Mục 1
Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân
Điều 4: Danh hiệu Lao động tiên tiến:
Danh hiệu Lao động tiên tiến được xét tặng hàng năm cho các cá nhân là cán bộ, công chức, công nhân viên chức làm việc tại cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc; cán bộ, xã viên và người lao động làm việc trong các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX  và các đơn vị thành viên của Liên minh HTX Việt Nam.
Những người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến phải là người đạt thành tích xuất sắc, được lựa chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ, có số thời gian làm việc từ 10 tháng trở lên trong một năm (thời gian nghỉ lễ, tết, nghỉ phép, nghỉ đẻ theo chế độ, đi học vẫn tính là thời gian làm việc) và phải đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao,
- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Điều 5: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở:
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được xét tặng hàng năm cho các cá nhân đạt tiêu chuẩn sau:
- Là lao động tiên tiến;
- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác, được đơn vị cơ sở công nhận.
Điều 6: Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam được xét tặng hàng năm cho những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; thành tích có phạm vi ảnh hưởng đối với Liên minh HTX Việt Nam và phong trào kinh tế hợp tác, HTX.
Điều 7: Thẩm quyền xét và quyết định các danh hiệu thi đua đối với cá nhân.
a. Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở:
- Đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc tại Cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, Cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan xét, đề nghị và thủ trưởng cơ quan quyết định.
- Đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam hoặc liên minh HTX các tỉnh, thành phố, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có con dấu riêng do Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị xét, đề nghị và thủ trưởng đơn vị quyết định.
- Đối với cán bộ, xã viên và người lao động làm việc tại các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên do Chủ nhiệm HTX, Liên hiệp HTX hoặc thủ trưởng đơn vị quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến và xem xét đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
b. Thẩm quyền xét và quyết định danh hiệu Chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam.
- Đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và các đơn vị trực thuộc do Thủ trưởng cơ quan đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam xét trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định.
- Đối với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức làm việc tại cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc; cán bộ, xã viên và người lao động làm việc tại các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam xét trình Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định.

Mục 2: Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể.
Điều 8: Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc được xét tặng hằng năm cho các đối tượng sau:
a. Đối với Liên minh Trung ương: Xét tặng cho các ban, Văn phòng và tương đương, các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế và các tập thể trực thuộc các đơn vị này như các phòng, tổ bộ môn, tổ, đội, phân xưởng sản xuất và tương đương.
b. Đối với Liên minh HTX tỉnh, thành phố: Xét tặng cho tập thể cơ quan Liên minh HTX và các đơn vị trực thuộc.
c. Các tổ hợp tác, các HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên khác.
Điều 9: Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;
- Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 10: Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
- Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
- Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
- Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
- Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Điều 11: Cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam bao gồm:
a. Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng mỗi năm một lần vào cuối năm cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố dẫn đầu phong trào thi đua 5 khu vực: khu vực các thành phố lớn; khu vực các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ; khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây nguyên; khu vực các tỉnh ven biển miền Trung; khu vực các tỉnh Nam bộ.
b. Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng mỗi năm một lần vào cuối năm cho HTX, Liên hiệp HTX dẫn dầu 8 lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; giao thông vận tải; nông nghiệp; thương mại dịch vụ; tín dụng; xây dựng; thuỷ sản và các lĩnh vực khác.
c. Cờ luân lưu của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam tặng 5 năm một lần vào dịp Đại hội cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ Đại hội.
Điều 12: Tiêu chuẩn xét tặng cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam:
a. Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam xét tặng cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố đạt tiêu chuẩn sau:
- Dẫn đầu phong trào thi đua của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong khu vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu thi đua trong năm do Liên minh HTX Việt Nam đề ra. Là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong các Liên minh HTX tỉnh, thành phố.
- Phong trào kinh tế hợp tác, HTX của địa phương có những chuyển biến tích cực so với năm trước: Có những nhân tố mới, mô hình mới để Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khác học tập.
- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
b. Cờ thi đua xuất sắc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam xét tặng cho HTX, Liên hiệp HTX đạt các tiêu chuẩn sau:
- Dẫn đầu phong trào thi đua của các HTX, Liên hiệp HTX trong cùng lĩnh vực. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, có tốc độ tăng trưởng cao; thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đời sống xã viên và người lao động được nâng cao, thu hút thêm nhiều lao động vào làm việc tại cơ sở.
- Đi đầu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nội bộ đoàn kết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
- Đóng hội phí đầy đủ.
c. Cờ luân lưu của Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam được xét tặng cho Liên minh HTX tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua của Liên minh HTX Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội. Thành tích đạt được có tác dụng để Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khác học tập.
Điều 13: Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định các danh hiệu thi đua đối với tập thể:
a. Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định các danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.
- Đối với tập thể thuộc cơ quan Liên minh HTX Việt Nam; cơ quan Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan xét, đề nghị và thủ trưởng cơ quan quyết định.
- Đối với các tập thể thuộc các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh, thành phố do Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị xét, đề nghị và thủ trưởng đơn vị quyết định.
- Đối với các tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên do Chủ nhiệm HTX, Liên hiệp HTX hoặc thủ trưởng đơn vị xét, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định.
b. Thẩm quyền xét đề nghị và quyết định danh hiệu Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam.
Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam xét và trình Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quyết định.

Chương III: HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 14: Giấy khen
1. Giấy khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.
2. Giấy khen trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam bao gồm:
a. Giấy khen của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, kinh tế trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam.
b. Giấy khen của Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.
3. Giấy khen được tặng cho các tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Đối với cá nhân:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hoặc lập thành tích đột xuất có tác dụng nêu gương người tốt việc tốt;
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
b. Đối với tập thể:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc lập thành tích đột xuất có tác dụng nêu gương;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua;
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
4. Việc tặng thưởng giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sau khi kết thúc các đợt thi đua do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định.
Điều 15: Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam:
1. Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.
2. Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam được tặng cho cá nhân, tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:
a. Đối với cá nhân:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở hoặc lập được thành tích xuất sắc, được bình xét trong các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Liên minh HTX Việt Nam phát động;
- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
b. Đối với tập thể:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 2 lần liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc lập được thành tích xuất sắc, được bình xét trong các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
3. Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam được xét tặng thường xuyên hoặc hằng năm do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam đề nghị, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam quyết định.
Điều 16: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” có quy chế quy định riêng.

Chương IV: QUỸ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG. MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 17: Quỹ thi đua, khen thưởng.
1. Quỹ thi đua, khen thưởng của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh, thành phố được hình thành từ các nguồn sau:
a. Nguồn ngân sách nhà nước trích theo tỷ lệ quy định;
b. Nguồn hội phí do các HTX, Liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên đóng góp;
c. Nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn thu khác.
2. Quỹ thi đua khen thưởng của các HTX, Liên hiệp HTX được trích từ quỹ không chia của HTX, Liên hiệp HTX. Mức trích do Đại hội xã viên HTX, Liên hiệp HTX quyết định và nguồn đóng góp của các tổ chức trong nước, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.
Điều 18: Sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.
1. Quỹ thi đua khen thưởng được sử dụng để chi:
a. Chi cho in ấn giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen, làm các kỷ niệm chương, huy hiệu, cờ thi đua, khung bằng khen;
b. Chi tiền thưởng hoặc tặng phẩm lưu niệm cho các cá nhân, tập thể; thưởng bằng tiền hoặc tặng phẩm kỷ niệm.
Điều 19: Mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng (thực hiện theo Nghị định số 121/2005/NĐ - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ):
1. Đối với các danh hiệu thi đua:
a. Lao động tiên tiến được thưởng: 100.000 đồng
b. Tập thể lao động tiên tiến được thưởng: 500.000 đồng
c. Chiến sĩ thi đua cơ sở được thưởng: 300.000 đồng
d. Tập thể lao động xuất sắc được thưởng: 1.000.000 đồng
e. Chiến sĩ thi đua Liên minh HTX Việt Nam được thưởng: 1.000.000 đồng.
g.Tập thể được tặng cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam được thưởng: 5.000.000 đồng.
2. Đối với các hình thức khen thưởng:
a. Cá nhân được tặng giấy khen được thưởng: 100.000 đồng
b. Tập thể được tặng giấy khen được thưởng: 200.000 đồng
c. Cá nhân được tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam được thưởng: 300.000 đồng
d. Tập thể được tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam được thưởng 600.000 đồng.
e. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển HTX” được thưởng: 200.000 đồng hoặc hiện vật kỷ niệm có giá trị tương đương.
Chương V
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 20: Hồ sơ đề nghị tặng thưởng các danh hiệu thi đua gồm:
1. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;
2. Đề nghị của Hội đồng thi đua;
3. Biên bản bình xét thi đua.
Điều 21: Hồ sơ đề nghị xét tặng các hinh thức khen thưởng gồm:
1. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể.
2. Văn bản đề nghị của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thành phố hoặc của thủ trưởng đơn vị có cá nhân, tập thể được xét khen thưởng.
Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 22: Quy chế này đã được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam (khoá III) thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 22 tháng 02 năm 2006 và thay thế quy chế khen thưởng số 545/HĐTW/KT ngày 7 tháng 10 năm 1999.
Điều 23: Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ký quyết định ban hành. Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện.

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 09:51
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 25 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036152

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?