xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2005/NĐ-CP In Email
Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 10:18
                                       NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 77/2005/NĐ-CP NGÀY 09 / 6 / 2005
VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG
ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003;

b) Các hợp tác xã đã thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996, nay chuyển sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003.2. Quỹ tín dụng nhân dân không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này. 

Điều 3. Mỗi hợp tác xã có Điều lệ riêng. Hợp tác xã có quyền quy định các nội dung khác trong Điều lệ hợp tác xã, nhưng phải phù hợp các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003, Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.  

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Nghị định này thay thế:

a) Nghị định số 41/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Thương mại;

b) Nghị định số 43/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Nông nghiệp;

c) Nghị định số 44/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Công nghiệp và Xây dựng;

d) Nghị định số 45/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Giao thông vận tải;

đ) Nghị định số 46/CP ngày 29 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã Thuỷ sản.

 Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Cập nhật ngày Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 10:24
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 24 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036136

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?