xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Miting kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam (11/4)
tulieuhtx - Tư liệu HTX
Thứ năm, 29 Tháng 3 2012 14:18

Suốt trong chặng đ­ường hình thành và phát triển, các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX luôn nhận đư­ợc sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà n­ước, Quốc hội, Chính phủ và Bác Hồ; điều đó đ­ược thể hiện trong rất nhiều chủ tr­ương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các bản pháp luật và các ch­ương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể của Nhà n­ước, Chính phủ…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là ng­ười đầu tiên đ­ưa tư­ t­ưởng hợp tác xã vào Việt Nam. Ngay từ khi còn đang bôn ba tìm đư­ờng cứu nư­ớc, Ng­ười đã quan tâm đến hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã; năm 1927, trong Tác phẩm Đ­ường Cách mệnh, Bác đã giành một chư­ơng viết về hợp tác xã. Với lời lẽ trong sáng, giản dị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực; chỉ ra các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện. Cho đến nay, những t­ư t­ưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã vẫn còn giữ nguyên giá trị. Ngay sau khi nước ta mới giành đ­ược độc lập, Bác Hồ đã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

Ngày 11 tháng 4 năm 1946 Bác viết thư­ gửi điền chủ nông gia Việt Nam kêu gọi tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Sau lời kêu gọi của Ng­ười, hàng loạt cơ sở kinh tế hợp tác (lúc đó gọi là tổ đổi công, tổ vần công) đ­ược hình thành và các hợp tác xã phát triển mạnh mẽ vào những năm 50- 60 của thế kỷ XX.

 Sau 19 năm, cũng vào ngày này 11 tháng 4 năm 1964,  Bác Hồ gửi th­ư cho Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những hợp tác xã điển hình tiên tiến, như­ng Bác vẫn yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các hợp tác xã nông nghiệp phát triển.... Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã; mặc dù trong bộn bề công việc, Bác Hồ luôn luôn quan tâm theo dõi, động viên kịp thời những hợp tác xã điển hình tiên tiến; đồng thời uốn nắn những hợp tác xã còn thiếu sót, lệch lạc. Ngay đến những năm tháng cuối của cuộc đời, Bác Hồ vẫn dành những tình cảm sâu sắc cho phong trào hợp tác xã; ngày 1-5-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời giới thiệu Điều lệ tóm tắt của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Trong đó Ng­ười căn dặn: “ Điều lệ này của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp rất quan trọng. Nó nhằm bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập thể của các xã viên... Vì vậy, xã viên và cán bộ phải bàn bạc dân chủ để hiểu cho rõ và làm cho đúng...”.

Với những cơ sở và ý nghĩa to lớn của ngày 11 tháng 4, có bao hàm cả 2 sự kiện, đó là ngày 11 tháng 4 năm 1946, ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi tham gia hợp tác xã và sau 19 năm cũng vào ngày 11 tháng 4 năm 1964 Bác Hồ viết thư­ gửi Đại hội các hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du.

Từ đó đến nay, trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm gần đây, thực hiện đ­ường lối đổi mới của Đảng, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực đã, đang v­ượt qua khó khăn để đổi mới, phát triển, từng b­ước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất n­ước.

 Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã thảo luận, thống nhất lấy ngày 11 tháng 4 năm 1946 làm Ngày Hợp tác xã Việt Nam để trình Thủ t­ướng Chính phủ.  Ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tư­ớng Chính phủ đã có Quyết định số 1268/QĐ-TTg công nhận  ngày 11 tháng 4 hàng năm là Ngày Hợp tác xã Việt Nam.

Hòa chung trong truyền thống của phong trào HTX nước ta, phong trào HTX tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có những đóng góp quan trọng và xứng đáng. Kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến quan trọng; cơ chế quản lý tập trung, bao cấp từng bước được xóa bỏ, cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước được hình thành; trong khó khăn đã xuất hiện một bộ phận HTX mạnh dạn đổi mới, kịp thời chuyển đổi để thích ứng với cơ chế mới, hoạt động có hiệu quả. Từ kinh nghiệm thành công của các HTX trong cơ chế thị trường, quá trình đổi mới kinh tế HTX được gắn với việc triển khai thực hiện Luật HTX và Nghị quyết số 13/NQ-TW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX). Hầu hết các HTX cũ được tiến hành chuyển đổi sang mô hình HTX kiểu mới. Quá trình chuyển đổi và đăng ký lại đã tạo điều kiện củng cố lại tổ chức, quản lý, đổi mới lại quan hệ sản xuất và tăng cường lực lượng sản xuất trong các HTX; vai trò tự chủ của các HTX được đề cao, xã viên tham gia HTX một cách tự nguyện, nhiều HTX đã xây dựng được phương án hoạt động phù hợp, huy động được sự tham gia đóng góp của đông đảo xã viên. Bên cạnh việc chuyển đổi, củng cố các HTX cũ; xuất phát từ nhu cầu hợp tác của kinh tế hộ ngày càng có nhiều HTX mới được thành lập trong các ngành, lĩnh vực kinh tế với các hình thức tổ chức và phương thức hoạt động phong phú, đa dạng.

Trong quá trình hoạt động, nhiều HTX đã mạnh dạn huy động các nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào sản xuất. Nhiều HTX đã biết vươn lên trở thành các HTX khá, giỏi. Hoạt động của các HTX đã thật sự có tác dụng thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo ra mối liên kết, hợp tác giữa các hộ xã viên trong HTX và giữa xã viên với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa khác; góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa, nông lâm, thủy sản,


lương thực, thực phẩm cho xã hội. Các HTX thông qua tổ chức và hoạt động của mình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực xã hội để mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là trong nông nghiệp và nông thôn...

Phát huy những truyền thống đã đạt được qua 65 năm xây dựng và phát triển của phong trào HTX nước ta; với sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sắc của Đảng và chính quyền các cấp; sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội, với khẩu hiệu “Đoàn kết, hợp tác, phát triển vì cộng đồng và an sinh xã hội” tin tưởng kinh tế tập thể tỉnh nhà sẽ tiếp tục có bước phát triển lớn mạnh trong thời gian tới , góp phần xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng an ninh và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban biên tập


 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam