xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Báo chí và truyền thông với phát triển HTX In Email
Thứ hai, 20 Tháng 7 2015 09:25

Hầu như các phân tích sự yếu kém của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) và HTX đều nói đến nguyên nhân do nhận thức xã hội đến nay còn sai lệch. Hệ thống Liên minh HTX cùng các cấp các ngành liên quan đang coi trọng báo chí tuyên truyền như giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm đổi thay nhận thức để phát triển KTTT và các HTX.

Cách nhận thức đúng đắn về HTX, theo Gs.Ts. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, là: “Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, bản chất của HTX không phải là sự phủ định, sự thay thế kinh tế hộ, mà làm cho việc sản xuất cá thể của các xã viên có sức cạnh tranh cao hơn, thu nhập của xã viên cao hơn trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, thông qua việc HTX cung cấp các dịch vụ đầu vào với giá thấp, chất lượng cao cho các hộ xã viên, qua việc phối hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các hộ và tổ chức tiêu thụ sản phẩm của các hộ”

 

Cần đổi mới nhận thức

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, cho biết thời gian qua, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đã tích cực triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển HTX, trong đó các hoạt động thông tin, tuyên truyền được Liên minh HTX các cấp triển khai tích cực, thông qua đó nâng cao nhận thức về bản chất, giá trị và nguyên tắc HTX cho người dân, nhất là thành viên HTX để cùng tham gia xây dựng và phát triển HTX, như: Tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, biên tập các tài liệu để phổ biến giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật HTX, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến khu vực HTX.

Thế nhưng, đến nay, phần lớn các HTX gặp khó khăn, chưa thực sự phát huy vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác trong nền kinh tế đất nước. Một trong những nguyên nhân cơ bản nhất là do nhận thức về HTX kiểu mới còn khác nhau. Tâm lý mặc cảm về các HTX thời kỳ bao cấp trước đây còn nặng nề. Thực tế lại chưa có nhiều HTX hoạt động thực sự hiệu quả để tuyên truyền mang tính thuyết phục cao.

Các phân tích chỉ rõ thêm về nhận thức vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo chưa nhận thức được mô hình HTX mới, cũng như bước đi, cách làm mới để phát triển KTTT và HTX, chưa thực sự tin vào việc khắc phục tình trạng yếu kém của HTX, còn mặc cảm về HTX kiểu cũ.

Từ đó, có sự lúng túng trong việc chỉ đạo đổi mới HTX, nhiều nơi cấp xã còn can thiệp sâu vào công việc nội bộ của HTX. Cấp ủy, chính quyền xã đã trực tiếp tham gia điều hành HTX, coi HTX như là một cơ quan của xã, nên đã làm mất đi tính tự chủ của HTX, trong khi còn một bộ phận nông dân còn hoài nghi về mô hình HTX kiểu mới.

Trong 7 giải pháp căn cơ để phát triển, nâng cao hiệu quả các HTX, Gs.Ts. Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã nhấn mạnh cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trả lời báo chí, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng “Vấn đề đầu tiên là cần đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tiềm năng của KTTT và HTX. Đặc biệt, can nhận thức rõ sự khác biệt giữa HTX kiểu mới với HTX kiểu cũ, rồi nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền về trách nhiệm đối với tổ chức phổ biến thực hiện Luật HTX, đưa các chính sách đã có đến nay về KTTT, HTX vào hiện thực. Ngoài việc tuyên truyền thay đổi nhận thức, các tỉnh ủy, thành ủy dịp này cần có ngày phần nội dung xứng đáng phát triển KTTT, HTX trong văn kiện đại hội Đảng các cấp…”

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường, trong lộ trình phát triển HTX từ nay đến năm 2020, Liên minh HTX Việt Nam xác định rõ trách nhiệm đẩy mạnh công tác báo chí và thông tin tuyên truyền.

Đề cao vai trò báo chí

Cụ thể, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức và phát động phong trào xây dựng HTX kiểu mới, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến.

Liên minh HTX các cấp tổ chức tuyên truyền, học tập quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KTTT và HTX (như Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về KTTT, Kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về nông nghiệp, nông thôn và nông dân…)

Ngoài ra, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp tổ chức các hội nghị hướng dẫn triển khai Luật HTX 2012, Nghị định 193 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của các Bộ, ngành Trung ương và Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 cùng với các chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các HTX cho cán bộ quản lý HTX cấp tỉnh, huyện, thị xã, cán bộ HTX và các doanh nghiệp đầu tư, liên kết phát triển HTX.

Đối với các cơ quan trực thuộc, Liên minh HTX Việt Nam chủ trương chỉ đạo các ban chuyên môn (trong đó có Ban Tuyên truyền và Thông tin) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu và tổ chức phối hợp với Liên minh các tỉnh, thành phố vận động, tuyên truyền phát triển HTX kiểu mới. Thời báo Kinh Doanh tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước về KTTT và HTX, giới thiệu các mô hình mới, HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được Nhà nước hỗ trợ để giúp các HTX giới thiệu, trao đổi, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các chương trình tư vấn, đào tạo từ xa …

Theo www.thoibaokinhdoanh.vn

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 20 Tháng 7 2015 09:38
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam