xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể In Email
Thứ hai, 23 Tháng 5 2016 09:16

Để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững và xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Kết luận 56-KL/TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế và nhân dân.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần xác định rõ việc phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc thay đổi, đăng ký lại hợp tác xã theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Đối với những hợp tác xã quy mô nhỏ, không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả, cần chỉ đạo hợp nhất, sát nhập, giải thể hoặc chuyển sang loại hình khác phù hợp hơn.

3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng và thực hiện chương trình giám sát thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; chỉ đạo Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 ở các địa phương.

4. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có các giải pháp thiết thực, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các hợp tác xã mở rộng và đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ Liên minh HTX tỉnh hình thành Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định.

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia thực hiện thay đổi, đăng ký lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập thể.

6. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã thực hiện thay đổi, đăng ký lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời, nghiên cứu hỗ trợ xây dựng các hợp tác xã kiểu mới ắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

-

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

(Đã ký)

 

Bùi Thanh Hà

Cập nhật ngày Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 07:41
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam