xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Các Ban Chuyên Môn Thuộc Liên Minh HTX Tỉnh Thừa Thiên Huế In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2009 11:38

1. Văn phòng:

Điện thoại: 054. 3833105
Fax: 054. 3833105
Chánh văn phòng: Phạm Hồng Phong
Di Động: 0903.574.142

2.Ban Tổ chức Phong Trào:

Điện thoại: 054. 3817083
Trưởng ban : Trương Cường
Di động: 0983.154.409
Fax: 054. 3833105

3. Ban kiểm tra:

Điện thoại: 054. 3847892
Phó chủ tịch kiêm chủ nhiệm UBKT : Lê Xuân Nhân
Di động: 0935 662 357

4. Trung tâm tư vấn hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Điện thoại: 054. 3814408
Phó chủ tịch kiêm giám đốc: Trần Lưu Quốc Doãn
Di động: 0914.077.636
Về chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban:
I. Văn phòng:
1. Tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, cụ thể:
- Bảo quản, sử dụng con dấu của cơ quan;
- Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến;
- Trình, chuyển giao văn bản đến cho các Ban và cá nhân theo ý kiến của Thường trực;
- Giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, xử lý văn bản đến;
- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi;
- Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu theo quy định.
2. Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công nhân viên chức của cơ quan;
3. Thực hiện công tác Lễ tân đối ngoại, đón tiếp, hướng dẫn và quản lý khách đến liên hệ công tác tại cơ quan; đặt mua và tiếp nhận báo chí…theo quy định của Thường trực;
4. Tham mưu, đề xuất với Thường trực về việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, phân công công tác đối với cán bộ; Luân chuyển bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ thuộc cơ quan Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức của cơ quan;
5. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chế độ làm việc. Quản lý và thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động trong cơ quan;
6.Tổ chức các phong trào thi đua trong cơ quan. Hướng dẫn các ban, đơn vị bình xét thi đua hàng năm;
7. Theo dõi và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ và quy chế làm việc trong nội bộ cơ quan;
8. Phối hợp với các Ban chuẩn bị nội dung và tài liệu phục vụ tốt cho các Hội nghị, các cuộc họp...Ghi chép nội dung các phiên họp, các buổi làm việc của BCH, Ban Thường vụ, Thường trực và các buổi họp của cơ quan;
9. Thống kê, tổng hợp, nắm tình hình chung về phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Thường trực chỉ đạo điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Tham mưu cho Thường trực thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất; xây dựng các báo cáo sơ tổng kết thường kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu;
10. Phối hợp với các Ban, đơn vị tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch công tác của Liên minh HTX tỉnh và của cơ quan bao gồm: Chương trình năm, quý, tháng…và bố trí, sắp xếp lịch làm việc hàng tuần của cơ quan. Giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc các Ban, đơn vị thực hiện kế hoạch đã được thông qua;
11. Theo dõi, quản lý các nguồn kinh phí và tài sản của cơ quan;
12. Tổ chức, sắp xếp, bố trí nơi làm việc, phòng họp, hội trường, phương tiện công tác của viên chức; chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự, vệ sinh và các công việc nội vụ khác của cơ quan;
13. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.
II. Ban Tổ chức Phong trào:
1. Thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể và HTX, các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành. Hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện Luật Hợp tác xã và Điều lệ Liên minh HTX tỉnh;
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu đường lối phát triển kinh tế hợp tác, HTX của Đảng, Nhà nước và những kết quả đạt được trong các mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và của cơ sở kinh tế hợp tác, HTX;
3. Tham gia thẩm định, đánh giá việc thành lập hoặc giải thể các Hợp tác xã; tuyên truyền vận động phát triển thành viên chính thức và thành viên liên kết;
4.Theo dõi, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình phát triển của kinh tế tập thể trên tất cả các ngành, lĩnh vực và địa bàn trong tỉnh; nghiên cứu, xây dựng và tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể;
5. Nghiên cứu, tổng kết, xây dựng và đề xuất các giải pháp phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX, Liên hiệp HTX trong các lĩnh vực, ngành nghề và địa bàn; thông tin, hướng dẫn và phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX phù hợp với Luật HTX; Tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến;
6. Hướng dẫn và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về đào tạo, dạy nghề; hỗ trợ tín dụng; xúc tiến thương mại và đầu tư; các chương trình dự án kinh tế- xã hội; khoa học, công nghệ và môi trường; tư vấn; các hoạt động khác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể;
7. Tham mưu, giúp Thường trực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng; Xây dựng chương trình kế hoạch, nội dung thi đua - khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua; theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các phong trào thi đua;
8. Tham mưu sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề và thi đua thường xuyên. Phát hiện điển hình, đúc rút và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến. Theo dõi, thẩm định và tham mưu xét công nhận các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng bảo đảm trung thực, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của Luật Thi đua Khen thưởng. Chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức các cuộc họp Hội đồng thi đua khen thưởng;
9. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.
III. Ban kiểm tra chính sách:
1. Tham mưu cho Thường trực, UBKT Liên minh HTX tỉnh tổ chức tốt công tác kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh, Nghị quyết Ban chấp hành BCH Liên minh HTX tỉnh.
2. Tham mưu cho Thường trực trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.
3. Tiếp nhận, xem xét và tham mưu giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các thành viên và các tổ chức, cá nhân trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh.
4. Tham mưu cho Thường trực tổ chức thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên theo quy định của pháp luật.
5. Tham mưu cho UBKT Liên minh HTX tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra các hoạt động tài chính của Liên minh HTX tỉnh.
6. Tham mưu cho Thường trực trong nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước liên quan sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX;
7. Nghiên cứu, giúp Thường trực trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến HTX, Liên hiệp Hợp tác xã như đầu tư, tài chính, lao động, thị trường, đất đai...
8. Thông tin, hướng dẫn về nội dung và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách về phát triển kinh tế tập thể và HTX, các văn bản pháp luật khác có liên quan đã được ban hành. Phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các văn bản chính sách, pháp luật đối với HTX;
9. Theo dõi, tổng kết và báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện các văn bản pháp luật, các cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể và HTX, trên cơ sở đó phát hiện những vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp đề kiến nghị sửa đổi, bổ sung;
10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.
IV. Trung tâm tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ
1. Hướng dẫn xây dựng các mô hình HTX kiểu mới, tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng dự án đổi mới máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.
2. Tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn cho kinh tế tập thể, doanh nghiệp vừa và nhỏ như: Cung cấp thông tin, tiếp thị, chuyển giao công nghệ, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án đổi mới Hợp tác xã, xúc tiến hợp tác thương mại, liên doanh, liên kết và thực hiện các dự án theo kế hoạch của Trung ương, địa phương và các tổ chức phi chính phủ.
3. Triển khai các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu, trưng bày, quảng cáo sản phẩm hàng hoá; hướng dẫn lập các dự án vay vốn; tư vấn về nghiệp vụ trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tin học, quản lý tài chính trong Hợp tác xã và các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, xã viên và người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã.Cung ứng các dịch vụ nhằm hỗ trợ HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Thường trực giao.

Cập nhật ngày Chủ nhật, 17 Tháng 8 2014 16:48
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 27 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036112

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?