xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Đơn xin gia nhập thành viên In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2009 17:36

ĐƠN XIN GIA NHẬP THÀNH VIÊN

Quy định về việc kết nạp thành viên

- Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003;
- Căn cứ Điều 4, Điều 6 Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tại Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005;
- Căn cứ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam đã được Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa III thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 19/7/2005;
Ban thường vụ Liên minh HTX Việt Nam quy định việc kết nạp thành viên như sau :
1. Đối tượng tham gia thành viên
Thành viên Liên minh HTX Việt Nam bao gồm:
1.1. Thành viên chính thức:
- Thành viên cấp quốc gia là các hiệp hội HTX, các hội và hiệp hội sản xuất kinh doanh, hội và hiệp hội ngành nghề truyền thống, các HTX, liên hiệp HTX được tổ chức và hoạt động trên quy mô toàn quốc hoặc liên khu vực;
- Các HTX, Liên hiệp HTX và các tổ chức khác đăng ký hoạt động theo luật HTX.
1.2. Thành viên liên kết:
- Thành viên cấp quốc gia là các cơ quan, tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo và tổ chức khác, các đơn vị, tổ chức kinh tế xã hội của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc của người nước ngoài tại Việt Nam.
- Các loại hình tổ hợp tác, các tổ chức kinh tế, xã hội, các hội, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức kinh tế khác trong và ngoài nước.

2. Trình tự và thủ tục kết nạp thành viên
2.1. Hồ sơ đề nghị kết nạp thành viên: Các tổ chức, đơn vị thuộc đối tượng nêu trên khi đăng ký tham gia thành viên Liên minh HTX Việt Nam chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:
- Đơn gia nhập Liên minh HTX Việt Nam (theo mẫu).
- Đăng ký kinh doanh, hoặc giấy phép hoạt động (bản sao).
- Các tài liệu khác (Điều lệ, quy chế, báo cáo hoạt động năm gần nhất ...) của đơn vị.
2.2. Thẩm quyền và thời hạn xem xét kết nạp thành viên:
- Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam xem xét, quyết định kết nạp thành viên chính thức và liên kết cấp quốc gia.
Thời hạn trong vòng một quý và có thông báo đến tổ chức, đơn vị về kết quả xem xét.
- Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kết nạp đối với thành viên chính thức và liên kết thuộc tỉnh, thành phố.
Thời hạn trong vòng 30 ngày và có thông báo cho đơn vị, tổ chức về kết quả xem xét.

2.3. Thủ tục và trình tự kết nạp thành viên:
- Liên minh HTX các cấp có trách nhiệm tổ chức lễ kết nạp thành viân một cách trang trọng, thiết thực.
+ Đối với thành viên cấp quốc gia: Tổ chức kết nạp tại Hội nghị Ban Chấp hành gần nhất sau khi có quyết định.
+ Đối với thành viên khác: Tổ chức kết nạp tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh, thành phố.
- Trình tự lễ kết nạp thành viên:
+ Chào cờ;
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Công bố quyết định kết nạp; trao chứng nhận thành viên;
+ Đại diện Liên minh HTX Việt Nam (đối với thành viên cấp quốc gia) hoặc Liên minh HTX tỉnh, thành phố phát biểu.
+ Đại diện đơn vị thành viên phát biểu.
Tại buổi lễ kết nạp có thể kết nạp đồng thời nhiều thành viên.
3. Căn cứ các quy định trên đây, hàng năm Liên minh HTX tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả kết nạp thành viên về Liên minh HTX Việt Nam.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghi phản ánh với Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam.


* Bạn có thể download đơn xin nha nhập Liên Minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế:

UBND HUYỆN, TP : . . . . .            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ : . . . . . . . . . . . . . . . .                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đơn vị : . . . . . . . . . . . . . .
ĐT: . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                     . . . . . , Ngày . . .  tháng . . .  năm 200

ĐƠN XIN GIA NHẬP
LIÊN MINH HTX TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Kính gởi : BCH Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi là đơn vị : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Có văn phòng giao dịch tại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giấy phép kinh doanh số : . . . . . . . . . . . . . . của UBND : . . . . . . .
Cấp ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . .

Tổng số xã viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tổng số lao động : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngành nghề kinh doanh dịch vụ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghiên cứu Điều 45 Luật HTX, đơn vị chúng tôi nhất trí tán thành việc gia nhập tổ chức Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vậy chúng tôi viết đơn này kính đề nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế xét và chấp nhận cho chúng tôi được trở thành thành viên của Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chúng tôi xin hứa: Chấp hành những quy định trong Luật HTX, quy định của tổ chức Liên minh HTX tỉnh Thừa Thiên Huế.

                                                     TM. Ban quản trị HTX
                                                         (Ký tên, đóng dấu)

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 03 Tháng 7 2009 18:23
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Tài liệu triển khai Cuộc thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sản phẩm HTX thành viên

 

  

 HTX Đúc Thắng Lợi

 HTX Thêu Phú Hòa

Xem Trực Tuyến

Hiện có 26 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036154

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?