xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững In Email
Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 08:18

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương – Trưởng Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tại Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 được tổ chức vào sáng ngày 07/7.

Qua  4 năm thực hiện Luật HTX năm 2012, khu vực kinh tế tập thể, HTX tỉnh đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhiều mô hình HTX mới như: HTX nông nghiệp đa ngành nghề, các HTX nghề truyền thống, HTX tin học, HTX du lịch… ra đời và phát triển, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Đến nay, toàn tỉnh có 222 HTX, trong đó số HTX  đã chuyển tiếp, đăng ký lại đạt tỷ lệ 98,65% (219/222); doanh thu bình quân của một HTX hơn 2 tỷ đồng, thu nhập bình quân một HTX gần 100 triệu đồng, thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên trong HTX, liên hiệp HTX là 22 triệu đồng/năm…. Các HTX cũng đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích nghi với cơ chế thị trường định hướng XHCN, đã xuất hiện nhiều mô hình HTX kiểu mới, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là các HTX đã tích cực chủ động tham gia xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có quy mô và sức lan tỏa.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương biểu dương các HTX đã triển khai thực hiện tốt luật HTX năm 2012, nhất là các HTX đã từng bước đổi mới về tổ chức, nội dung hoạt động và ngày càng thích nghi với cơ chế thị trường định hướng XHCN.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế việc tổ chức triển khai thực hiện luật HTX trên địa bàn tỉnh. Đó là một số cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong cơ chế mới, chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong việc quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 47 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, nhiều HTX có tốc độ tăng trưởng chậm, hiệu quả hoạt động kinh tế chưa bền vững. Một số HTX hoạt động cầm chừng, thậm chí thua lỗ nên rất khó khăn và lúng túng trong việc chuyển đổi.

Để thực hiện tốt Luật HTX gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị Liên minh HTX tỉnh, các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế hợp tác, HTX; tập trung thực hiện phát triển HTX theo đúng bản chất của Luật HTX. Chú trọng vận động thành lập mới HTX ở những địa bàn chưa có HTX, đối với những xã đăng ký xây dựng  xã nông thôn mới cần tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX gắn với tiêu chí 13 trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HTX, cũng như tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư vấn hỗ trợ HTX, hướng dẫn xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững; chú trọng phổ biến kinh nghiệm, cách làm tốt của các mô hình kinh tế tập thể sản xuất kinh doanh có hiệu quả để học tập, lựa chọn nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

 

Theo www.thuathienhue.gov.vn

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 13 Tháng 7 2017 08:25
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam