xay nha xuong

may han ho quang

may cat plasma

may thao vo

cau nang 2 tru

sung xiet bu long

lollol

Điều Lệ Liên Hiệp In Email
Thứ sáu, 03 Tháng 7 2009 19:13
ĐIỀU LỆ
LIÊN HIỆP HTX HƯƠNG THUỶ - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
                           
                                                         CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên, biểu tượng, địa chỉ của Liên hiệp hợp tác xã
1. Tên Liên hiệp hợp tác xã.
- Tên gọi đầy đủ  : Liên hiệp hợp tác xã Hương Thuỷ.
- Tên gọi tắt                     : LH HTX Hương Thuỷ.
- Tên của liên hiệp HTX viết bằng tiếng nước ngoài :
HUONG THUY COOPERATIVE UNION
2. Biểu tượng của Liên hiệp hợp tác xã (đăng ký sau).
3. Địa chỉ: Thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ.
Điều 2: Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Liên hiệp HTX:
1. Liên hiệp HTX là một tổ chức kinh tế tập thể do những HTX và các tổ chức kinh tế (gọi tắt là thành viên) tự nguyện làm đơn gia nhập, góp vốn, góp sức để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ mang lại lợi ích cho xã viên, các HTX thành viên.
2. Liên hiệp HTX hoạt động như doanh nghiệp có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng; hạch toán độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trước pháp luật.
3. Liên hiệp HTX thành lập HĐQT; HĐQT tổ chức, quản lý và điều hành theo qui định tại Điều 28 Luật HTX.
Điều 3: Mục tiêu, nguyên tắc hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã.
1. Mục tiêu: Phát huy sức mạnh kinh tế của các thành viên tổ chức sản xuất - kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho các đơn vị thành viên, cho xã viên và người lao động và giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tăng quy mô hoạt động, tăng thêm giá trị cho sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.
2. Nguyên tắc LH HTX: Liên hiệp HTX Hương Thuỷ hoạt động trên các nguyên tắc: tự nguyện thành lập; tự chịu trách nhiệm; tự giúp đỡ nhau; quan hệ bình đẳng, công bằng và đoàn kết.
3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh :
Liên Hiệp HTX Hương Thuỷ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ các lĩnh vực sau:
1. Thuỷ lợi, giao thông vận tải;
2. Đầu vào cho sản xuất nông nghiệp: phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, giống lúa, giống cá. . . .;
3. Chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp;
4. Tư vấn thiết kế - xây dựng và phát triển các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ;
5. Tín dụng nội bộ;
6. Hàng hoá công nghệ phẩm;
7. Vật liệu xây dựng;
8. Vệ sinh môi trường;
9. Đào tạo, dạy nghề;
10. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp: cơ khí, thêu ren…
11. Kinh doanh du lịch;
12. Xuất nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản . . . .
Điều 4: Người đại diện theo pháp luật của Liên hiệp HTX:
Liên hiệp HTX thành lập Hội đồng quản trị theo Điều 44 Luật HTX năm 2003. HĐQT, chủ tịch HĐQT do Đại hội thành viên (ĐHTV) bầu chọn và chịu trách nhiệm trước ĐHTV và pháp luật về hoạt động của mình.
Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Điều 5: Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ tối thiểu của LH HTX là 1.260.000.000VNĐ (Một tỷ hai trăm sáu mươi triệu đồng chẳn) do các thành viên đóng góp. Vốn điều lệ có thể tăng theo Quyết định ĐHTV. LHHTX chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn Điều lệ đã được đăng k
                                                   
                                                          CHƯƠNG II:

THÀNH VIÊN CỦA LH HTX

Điều 6: Điều kiện để trở thành thành viên:
Những HTX và tổ chức kinh tế có đủ tư cách pháp nhân, tán thành Điều lệ của LH HTX Hương Thuỷ, tự nguyện làm đơn gia nhập, tham gia góp vốn, góp sức được kết nạp vào Liên hiệp HTX sau khi được HĐQT xét duyệt chấp thuận và thông qua ĐHTV tại thời điểm gần nhất.
Điều 7: Quyền của thành viên:
1. Được cử đại biểu tham dự ĐHTV để thảo luận, biểu quyết các công việc của LHHTX.
2. Được cử đại biểu ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS.
3. Được đề đạt ý kiến với HĐQT, BKS về các hoạt động tổ chức quản lý của LH HTX và yêu cầu trả lời những vấn đề trên.
4. Được yêu cầu HĐQT, BKS triệu tập ĐHTV theo yêu cầu qui định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này.
5. Được cung cấp thông tin và nhu cầu, khả năng cung cấp về giá cả, chất lượng của hàng hoá dịch vụ, hình thức cũng như phương pháp dịch vụ trong từng thời gian cụ thể.
6. Được cử cán bộ, nhân viên, xã viên tham gia các khoá huấn luyện do LH HTX tổ chức
7. Được chia lãi hàng năm theo điều 23 của điều lệ này.
8. Được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho thành viên khác, thủ tục do ĐHTV qui định.
9. Được xin ra LH HTX. Khi xin ra thành viên phải có đơn gửi HĐQT trước 60 ngày. Thành viên xin ra được trả lại vốn góp và các lợi ích khác (nếu có) tại khoản 3 điều 21 của Điều lệ này. Trong trường hợp thành viên bị phá sản, vốn góp và các quyền nghĩa vụ của thành viên sẽ được xử lý theo qui định của pháp luật.
10. Được khen thưởng theo qui định tại điều 31của Điều lệ này.
Điều 8: Nghĩa vụ của thành viên:
1. Chấp hành Điều lệ, nội quy Liên hiệp hợp tác xã, các nghị quyết của ĐHTV.
2. Góp vốn theo quy định của Điều lệ LH HTX, mức vốn góp tối đa không vượt quá 30% (ba mươi phần trăm) vốn điều lệ của LH HTX tại từng thời điểm.
3. Không hợp tác làm ăn với các đối tác có hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ mang tính canh tranh với LH HTX.
4. Thực hiện các cam kết kinh tế với LH HTX
5. Bảo vệ tài sản của Liên hiệp HTX.
6. Trong phạm vi góp vốn của mình, cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ, rủi ro, thiệt hại, các khoản lỗ của LH HTX do điều kiện khách quan gây ra.
7. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho LH HTX theo qui định Điều lệ LH HTX.
Điều 9: Chấm dứt tư cách của thành viên:
1. Tư cách thành viên chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a. Thành viên đã được chấp nhận ra LH HTX theo quy định của Điều lệ LH HTX.
b. Thành viên đã chuyển hết vốn góp và các quyền lợi, nghĩa vụ của mình cho thành viên khác theo quy định của Điều lệ LH HTX.
c. Thành viên bị ĐHTV khai trừ do không chấp hành Điều lệcủa LH HTX và nghị quyết của ĐHTV.
2. Thủ tục chấm dứt tư cách của thành viên.
a. Hội đồng quản trị LH HTX xem xét, lập hồ sơ, chủ động giải quyết việc chấm dứt tư cách thành viên, trình hồ sơ và báo cáo kết quả giải quyết tại ĐHTV gần nhất để thông qua.
b. Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên theo hình thức khai trừ, HĐQT LH HTX lập hồ sơ khai trừ thành viên trình ĐHTV gần nhất quyết định.
HĐQT trình ĐHTV phương án giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ đối với thành viên trong từng trường hợp chấm dứt tư cách thành viên để ĐHTV ra quyết định.
Điều 10: Thương hiệu và sử dụng thương hiệu của LH HTX:
1. Liên hiệp HTX đăng ký thương hiệu bao gồm cả lô gô và phương án hoạt động với các cơ quan có thẩm quyền theo qui định của pháp luật.
2. Mọi thành viên có trách nhiệm giữ gìn, quảng bá, khuyếch trương thương hiệu trong từng vị trí công tác của mình.
3. Liên hiệp HTX hàng năm dành một khoản kinh phí nhất định do HĐQT quy định để đầu tư cho việc quảng bá và khuyếch trương thương hiệu.
4. Liên hiệp HTX có quyền khởi kiện và khiếu nại các cá nhân, tổ chức đơn vị trong và ngoài nước sử dụng thương hiệu của Liên hiệp HTX mà không được sự đồng ý chấp thuận của LH HTX.
5. Khi các thành viên trong LH HTX liên doanh, liên kết với các đơn vị khác mà có sử dụng thương hiệu của LH HTX thì phải đóng góp kinh phí sử dụng thương hiệu. Mức kinh phí do HĐQT qui định. Đơn vị sử dụng thương hiệu phải tuân thủ theo những qui định và tổ chức quản lý bảo vệ danh dự thương hiệu của LH HTX.
Điều 11: Nguyên tắc trả lương và đóng bảo hiểm xã hội.
1. Liên hiệp HTX căn cứ kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh để trả tiền lương cho cán bộ và người lao động làm việc thường xuyên cho Liên hiệp HTX.
2. Cán bộ và người lao động làm việc thường xuyên cho LH HTX, thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Bộ Luật lao động.
CHƯƠNG III:

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ


Điều 12: Đại hội thành viên
Đại hội thành viên LH HTX là cơ quan quyền lực cao nhất quyết định các vấn đề quan trọng của Liên hiệp HTX.
1. Đại hội thành viên.
Liên hiệp HTX tổ chức đại hội thành viên, đại biểu do HTX thành viên bầu. Số lượng đại biểu dự Đại hội Liên hiệp HTX không quá 100 người, do HĐQT quyết định phân bổ.
2. Tiêu chuẩn đại biểu tham dự ĐHTV: Là xã viên tiêu biểu do đơn vị thành viên bầu.
3. ĐHTV thường kỳ họp mỗi năm một lần do HĐQT triệu tập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày khoá sổ quyết toán năm.
4. Đại hội thành viên bất thường do:
4.1 HĐQT triệu tập trong những trường hợp sau:
a. Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của HĐQT hoặc Ban kiểm soát;
b. Khi có ít nhất 1/3 số thành viên trong Liên hiệp HTX có đơn riêng hoặc cùng ký tên vào một đơn chung gửi đến. HĐQT yêu cầu triệu tập Đại hội thành viên để giải quyết những vấn đề nêu trong đơn. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, HĐQT phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường.
4.2 Ban kiểm soát triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong các trường hợp sau:
a. Nếu quá thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đã nhận đủ đơn nêu tại điểm b khoản 1 trên mà HĐQT không triệu tập đại hội thành viên thì Ban kiểm soát phải triệu tập Đại hội thành viên bất thường để giải quyết những vấn đề nêu trong đơn;
b. Khi có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ, nội quy, quy chế của LH HTX và Nghị quyết Đại hội thành viên, Ban kiểm soát đã yêu cầu mà HĐQT không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện pháp ngăn chặn.
4.3 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội thành viên bất thường theo quy định tại khoản b mục 4.2 Điều 12 điều lệ này thì thành viên gửi đơn đến cơ quan đăng ký kinh doanh cho Liên hiệp HTX đề nghị can thiệp. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản yêu cầu mà Liên hiệp HTX vẫn không tổ chức Đại hội thành viên bất thường thì Sở Kế hoạch Đầu tư báo cáo với UBND tỉnh để làm thủ tục giải thể bắt buộc đối với Liên hiệp HTX theo quy định tại Khoản 2, Điều 31 Điều lệ này.
Điều 13: Quy định về số lượng đại biểu và Biểu quyết trong Đại hội thành viên LH HTX.
a. Quy định về số lượng đại biểu và biểu quyết trong Đại hội thành viên: Đại hội thành viên có giá trị ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số đại biểu thành viên được mời tham dự; trường hợp không đủ số lượng đại biểu thì phải tạm hoãn ĐHTV; HĐQT hoặc BKS phải triệu tập lại ĐHTV lần khác.
b. Biểu quyết trong ĐHTV:
1. Quyết định sửa đổi Điều lệ; tổ chức lại, giải thể Liên hiệp HTX được thông qua khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) tổng số đại biểu thành viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Các nghị quyết về những vấn đề khác được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.
2. Mỗi đại biểu chỉ có một phiếu biểu quyết và có giá trị như nhau.
Điều 14: Nội dung của Đại hội thành viên.
Đại hội sẽ thảo luận và quyết định các vấn đề sau:
 1. Bầu Chủ tịch, thư ký Đại hội.
 2. Khẳng định việc triệu tập Đại hội đó được thực hiện theo đúng Điều lệ.
 3. Đảm bảo các đại biểu tham dự Đại hội có quyền bỏ phiếu.
 4. Thông tin chung về các hoạt động, kinh tế, các kế hoạch và chính sách sắp đến của LH HTX.
 5. Báo cáo thường niên về công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của LH HTX.
 6. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm thuộc nhiệm kỳ của Đại hội.
 7. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm thuộc nhiệm kỳ của đại hội.
 8. Các báo cáo về tình hình lãi, lỗ và bảng cân đối tài chính và kế toán; các đề xuất về việc phân chia lợi nhuận, xử lý các khoản lỗ và nợ trong năm thuộc nhiệm kỳ của Đại hội.
 9. Phê duyệt các báo cáo lãi lỗ và bản cân đối tài chính trong năm thuộc nhiệm kỳ của Đại hội.
 10.  Phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn, mức độ sử dụng dịch vụ và tham gia mua sản phẩm đầu vào do LH HTX cung cấp và bán sản phẩm cho LH HTX.
 11. Phê duyệt công việc của HĐQT và bộ máy điều hành trong năm thuộc nhiệm kỳ Đại hội.
 12. Số lượng vốn góp, việc tăng giảm vốn góp, nguồn lực và phương pháp gây dựng các quỹ.
 13. Xem xét năng lực của các thành viên LH HTX.
 14.  Phê duyệt việc kết nạp thành viên mới, việc rút ra khỏi LH của các thành viên hoặc quyết định khai trừ thành viên.
 15. Bầu hoặc cách chức HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS.
16. Bầu tổ bầu cử.
17. Tổ chức lại hoặc giải thể LH HTX.
18. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc nội quy của LH HTX.
19. Các quyết định về mức lương, tiền công và thưởng cho Chủ tịch, thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch, Trưởng BKS, thành viên BKS, TGĐ, Phó TGĐ và các vị trí khác trong LH HTX; nộp bảo hiểm xã hội cho cán bộ LH HTX theo quy định của Nhà nước.
20. Các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT hoặc của BKS hoặc ít nhất 1/3 số thành viên yêu cầu.   
Điều 15 : Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX.
1. Số lượng thành viên HĐQT từ 5-7 người.
2. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 năm và các thành viên HĐQT có thể ra ứng cử lại.
3. Chủ tịch HĐQT là một thành viên của HĐQT do ĐHTV bầu.
4. HĐQT sẽ bầu chọn các phó chủ tịch HĐQT trong số các thành viên của HĐQT.
5. HĐQT họp định kỳ ít nhất 1 lần/tháng và cuộc họp được Chủ tịch HĐQT triệu tập. Nếu Chủ tịch HĐQT vắng mặt uỷ quyền 1 Phó chủ tịch HĐQT triệu tập và chủ trì.
6. HĐQT họp bất thường khi 1/3 số thành viên HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT hoặc trưởng ban kiểm soát yêu cầu.
7. Cuộc họp của HĐQT có hiệu lực khi có 2/3 số thành viên HĐQT tham gia.
8. HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
9. Trong trường hợp có các số phiếu bằng nhau thì phiếu của Chủ tịch HĐQT sẽ đóng vai trò quyết định.
Điều 16: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT:
* Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.
Thành viên Hội đồng quản trị phải là người đại diện các HTX thành viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực tổ chức quản lý LH HTX.
Thành viên Hội đồng quản trị không đồng thời là thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng, thủ quỹ của Liên hiệp HTX và không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị em ruột.
* Quyền và nhiệm vụ của HĐQT Liên hiệp HTX.
1. Thực hiện Điều lệ của LH HTX và các Nghị quyết của ĐHTV; quyết định các vấn đề về cơ cấu tổ chức của LH HTX và các đơn vị trực thuộc LH HTX; phát triển và thực hiện các quy định về quản lý nội bộ; có quyền thành lập chi nhánh, các văn phòng đại diện của LH HTX.
2. Xác định các mục tiêu, kế hoạch, ngân sách và các vấn đề khác để ĐHTV quyết định.
3. Đảm bảo việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ và các giá trị của LH HTX theo điều 3 điều lệ này và các Quyết định của ĐHTV.
4. Bầu phó chủ tịch HĐQT theo giới thiệu của chủ tịch HĐQT.
5. Sa thải phó chủ tịch HĐQT theo đề nghị của chủ tịch HĐQT, tuy nhiên phó chủ HĐQT vẫn là thành viên HĐQT.
6. Bổ nhiệm, sa thải, thuê hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng LH HTX theo Nghị quyết của Đại hội đại biểu LH HTX.
7. Bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó Tổng giám đốc LH HTX theo đề nghị của Tổng giám đốc LH HTX.
8. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, ngân sách và các khoản đầu tư cho các hoạt động của LH HTX.
9. Giám sát việc thực hiện công việc, việc quản lý và hoạt động của LH HTX theo kế hoạch và ngân sách đã được phê duyệt.
10. Phê duyệt báo cáo tiến độ, kinh doanh; đánh giá tính hiệu quả việc quản lý, kết quả hoạt động và phát triển LH HTX.
11. Đại diện quyền sở hữu các tài sản và các nghĩa vụ pháp lý của LH HTX và các đơn vị trực thuộc.
12. Tổ chức các buổi tuyên truyền và quảng bá về vai trò lãnh đạo cũng như công tác quản lý của các thành viên và cá nhân nhằm tăng cường năng lực và tính hiệu quả trong công việc; tạo sự bình đẳng về giới, thực hiện các giá trị đạo đức và các giá trị LH HTX; xúc tiến tạo lập niềm tin cho các hoạt động của LH HTX.
13. Thực hiện việc kết nạp thành viên mới, xử lý các vấn đề liên quan đến việc rút lui của các thành viên trong LH HTX, các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên và báo cáo lên ĐHTV quyết định theo khoản 1 điều 9 điều lệ này.
14. Giám sát và đánh giá công việc của Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT và TGĐ theo các kế hoạch và ngân sách đã được HĐQT phê duyệt và các hoạt động kinh tế của LH HTX.
15. Triệu tập ĐHTV bất thường theo quy định điều lệ này. Chuẩn bị các nội dung, chương trình và tổ chức ĐHTV.
16. Phê duyệt các báo cáo về công việc của Chủ tịch HDQT; các khoản lỗ, bảng cân đối tài chính và các báo cáo khác; đề xuất việc phân chia lợi nhuận trước khi trình ĐHTV quyết định.
17. Chịu trách nhiệm pháp lý về các quyết định của mình, về công tác quản lý và hoạt động của LH HTX trước ĐHTV.
Điều 17: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Chủ tịch HĐQT được bầu trong ĐHTV.
Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHTV về những nhiệm vụ được phân công:
1. Chủ tịch HĐQT là người đại diện hợp pháp cho LH HTX.
2. Chủ tịch HĐQT có các nhiệm vụ sau:
a. Chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu cho các cuộc họp của HĐQT.
b. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
c. Đảm bảo tính hiệu quả công việc của các cuộc họp HĐQT.
d. Đảm bảo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết cũng như các quyết định của HĐQT và ĐHTV.
e. Đảm bảo các biên bản cuộc họp của HĐQT và ĐHTV được lập và ký.
f. Giúp đỡ và hỗ trợ TGĐ hoàn thành nghị quyết của ĐHTV và quyết định của HĐQT. 
g. Ký các nghị quyết, quyết định do ĐHTV và HĐQT đưa ra.
Điều 18: Cuộc họp Hội đồng quản trị.
1. Thực hiện theo khoản 5,6,7,8,9 điều 15 của Điều lệ này
2. Nội dung cuộc họp HĐQT phải được ghi vào biên bản của Liên hiệp HTX.
Chủ toạ và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tích chính xác và trung thực của biên bản.
3. HĐQT tổ chức các cuộc họp vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý và xã viên của các HTX thành viên nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong công việc, bình đẳng giới, tạo lòng tin cho xã viên.
Điều 19: Tổng giám đốc Liên hiệp HTX.
Tổng giám đốc LH HTX là người do HĐQT bổ nhiệm, thực hiện và quản lý các công việc hàng ngày của LH HTX, chịu trách nhiệm về các công việc và nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch và ngân sách trước HĐQT.
Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:
1. Lập kế hoạch và xây dựng ngân sách sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trình lên HĐQT phê duyệt, chịu trách nhiệm thực hiện các kế hoạch, ngân sách và các quyết định của HĐQT nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
2. Quản lý, điều hành các hoạt động của LH HTX theo kế hoạch và ngân sách sản xuất kinh doanh, dịch vụ., ký kết các hợp đồng.
3. Đề xuất các phương án, kế hoạch, cơ cấu tổ chức. . . trình lên HĐQT phê duyệt.
4. Chuẩn bị và trình các báo cáo kinh tế, tiến độ công việc; các bảng phân tích kinh tế và tính hiệu quả; đề xuất các quy định về quản lý tài chính, các nguyên tắc tài chính và trình lên HĐQT.
5. Thuê và sa thải nhân viên thuộc thẩm quyền, quyết định mức lương và chế độ cho các vị trí công việc đó.
6. TGĐ thực hiện các công việc khác do HĐQT phân công.
7. TGĐ có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của HĐQT và Đại hội thành viên LH HTX.
Điều 20: Ban kiểm soát Liên hiệp hợp tác xã.
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiểm soát các hoạt động của LH HTX theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ.
1. BKS do ĐHTV bầu chọn, báo cáo và chịu trách nhiệm trước ĐHTV.
2. Số lượng thành viên BKS 5-7 người.
3. Trưởng ban kiểm soát do ĐHTV bầu trực tiếp.
4. BKS và Trưởng ban kiểm soát có nhiệm kỳ là 05 năm, các thành viên có thể ra ứng cử lại.
5. Các thành viên của BKS và trưởng BKS không được đồng thời là thành viên của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng, Thủ quỹ hoặc TGĐ của LH HTX, và cũng không có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột với những người này.
Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, nội quy, quy chế của LH HTX và Nghị quyết của Đại hội thành viên.
2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc LH HTX và thành viên theo đúng pháp luật và điều lệ, nội quy của Liên hiệp  HTX.
3. Kiểm tra về tài chính, kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ của Liên hiệp hợp tác xã, sử dụng tài sản, vốn vay và các khoản hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức khác theo pháp luật.
4. Tiếp nhận các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công việc của Liên hiệp HTX; đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều lệ Liên hiệp HTX và pháp luật.
5. Dự các cuộc họp của HĐQT.
6. Thông báo kết quả kiểm tra cho HĐQT và báo cáo công tác kiểm tra trước Đại hội thành viên; kiến nghị với HĐQT, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX khắc phục những yếu kém trong quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Liên hiệp HTX và giải quyết những vi phạm điều lệ, nội quy Liên hiệp HTX.
7. Yêu cầu những người có liên quan trong Liên hiệp HTX cung cấp tài liệu, sổ sách, chứng từ và những thông tin cần thiết để phục vụ công tác kiểm tra nhưng không được sử dụng các tài liệu, thông tin đó vào mục đích khác.
CHƯƠNG IV

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Điều 21: Vốn góp của thành viên.
1. Khi gia nhập Liên hiệp HTX, thành viên phải góp vốn theo quy định.
Thành viên có thể góp vốn một lần ngay từ đầu hoặc góp 02 lần, nhưng lần đầu phải góp tối thiểu 50% mức vốn đã đăng ký. 50% còn lại góp trong thời hạn không quá 06 tháng.
2. Mức vốn góp tối thiểu 180 triệu đồng, tối đa không quá 30% vốn điều lệ của LH HTX tại thời điểm đó.
3. Việc trả lại vốn góp của thành viên:
 1. Thời gian xin ra khỏi LHHTX: Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên và hoàn tất công tác quyết toán hoạt động kinh doanh của LHHTX.
 2. Trả lại vốn góp của thành viên: Căn cứ vào thực trạng tài chính của Liên hiệp HTX tại thời điểm trả vốn sau khi Liên hiệp HTX đã quyết toán năm và đã giải quyết xong các quyền lợi, nghĩa vụ về kinh tế của thành viên đối với Liên hiệp HTX. Quy định thời hạn hoàn trả vốn năm đầu tối đa không quá 10% tổng số vốn góp vào Liên hiệp, sau 3 năm trả hết vốn góp (Trong trường hợp thành viên có đơn xin rút khỏi LH HTX trước một năm thì được hoàn trả vốn năm đầu là 50%, 50% còn lại được trả sau 3 năm).
Điều 22: Phương thức huy động vốn.
1. Liên hiệp HTX được vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
2. Liên hiệp HTX được huy động bổ sung vốn góp thành viên theo quyết định của Đại hội thành viên.
3. Liên hiệp HTX được nhận và sử dụng vốn, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy định của pháp luật.
Điều 23: Phân phối lãi và Quỹ của Liên hiệp HTX.
1. Liên hiệp HTX phải lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng, khen thưởng, phúc lợi.
Việc trích lập các quỹ được xác lập sau khi làm xong nghĩa vụ nộp thuế, phần lãi của LH HTX được ưu tiên trả bù các khoản lỗ của các năm trước (nếu có). Phần lãi còn lại chia 50% theo vốn góp và mức độ sử dụng dịch vụ (trong đó chia 60% theo mức độ sử dụng dịch vụ, 40% theo vốn góp); 50 % trích lập các quỹ như sau (xem như 100%):
+ Quỹ phát triển sản xuất dịch vụ                         50%
+Qũy dự phòng                                                   20%
+ Quỹ khen thưởng và ĐHTV                              20%
+ Quỹ phúc lợi                                                     10%
2. Mục đích, quản lý và sử dụng các quỹ của Liên hiệp HTX được quy định như sau:
- Mục đích sử dụng các quỹ:
+ Quỹ phát triển sản xuất dùng để bổ sung vào vốn kinh doanh của LH HTX thông qua việc: đầu tư mở rộng qui mô hoạt động kinh doanh và đổi mới công nghệ, trang thiết bị, điều kiện làm việc của LH HTX; góp vốn liên doanh, mua cổ phiếu, góp vốn cổ phần vào các doanh nghiệp khác theo qui định của pháp luật hiện hành.
+ Quỹ dự phòng dùng để phòng ngừa những trường hợp bất trắc, rủi ro, như dùng để bù đắp phần còn lại của những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh sau khi đã được bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của tổ chức bảo hiểm hoặc bù đắp thiệt hại trong các trường hợp khác do các nguyên nhân khách quan gây ra.
+ Quỹ­ phúc lợi dùng để đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa, bổ sung vốn xây dựng các công trình phúc lợi công cộng của LH HTX, góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung với các đơn vị khác theo hợp đồng thoả thuận; chi cho các hoạt động thể thao, văn hoá, phúc lợi công cộng của tập thể xã viên, lao động LH HTX; đóng góp cho quỹ phúc lợi xã hội (các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội công cộng...); trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất cho xã viên và lao động LH HTX.
- Quỹ khen thưởng dùng để khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong và ngoài LH HTX có nhiều đóng góp cho LH HTX.
Điều 24: Tài sản của Liên hiệp HTX
1. Tài sản thuộc sở hữu của Liên hiệp HTX được hình thành từ vốn hoạt động của Liên hiệp HTX.
2. Việc quản lý, sử dụng tài sản của LH HTX được thực hiện theo quy định của Điều lệ Liên hiệp HTX và các quy định của pháp luật.
3. Trong Liên hiệp HTX có tài sản chung, bao gồm các công trình phục vụ sản xuất, công trình phúc lợi văn hoá, xã hội, kết cấu hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng dân cư được hình thành từ quỹ phát triển sản xuất, các nguồn vốn do Nhà nước hỗ trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
Điều 25: Xử lý tài sản và vốn của Liên hiệp HTX khi giải thể:
1. Khi giải thể, Liên hiệp HTX không chia cho thành viên vốn và tài sản chung do Nhà nước hỗ trợ mà chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý.
Đối với vốn và tài sản chung của Liên hiệp HTX được hình thành từ các nguồn vốn và công sức của thành viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước thì do Đại hội thành viên quyết định.
2. Vốn góp của thành viên bằng giá trị quyền sử dụng đất và đất do Nhà nước giao cho Liên hiệp HTX sử dụng được xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.
3. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí do việc giải thể Liên hiệp HTX, việc xử lý tài sản, vốn, quỹ khác còn lại của Liên hiệp HTX được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ LH HTX.
Điều 26: Xử lý các khoản lỗ:
Lỗ phát sinh trong năm của Liên hiệp HTX được trừ vào khoản thu từ tiền đền bù, bồi thường của cá nhân, tổ chức có liên quan, nếu chưa đủ thì bù đắp bằng quỹ dự phòng, nếu vẫn chưa đủ thì số lỗ còn lại được chuyển sang năm sau theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG V

CHIA TÁCH, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN LIÊN HIỆP HTX

Điều 27: Chia, tách Liên hiệp HTX.
* Đại hội thành viên quyết định việc chia, tách LH HTX.
* Thủ tục chia,  tách Liên hiệp HTX.
1. HĐQT của Liên hiệp HTX lập phương án chia, tách.
a. Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia, tách Liên hiệp HTX, Hội đồng chia, tách gồm: HĐQT Liên hiệp HTX và những người đại diện của các HTX mới dự định hình thành từ Liên hiệp HTX chia, tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách Liên hiệp HTX; lập hồ sơ xin chia, tách Liên hiệp HTX, hình thành bộ máy quản lý, điều hành của HTX mới.
b. Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, thành viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của HTX) khi chia, tách, xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ HTX mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các HTX sau chia, tách.
c. Triệu tập Đại hội thành viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b khoản này.
Tiến hành các công vệc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật HTX.
d. Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với Liên hiệp HTX về quyết định chia, tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ.
đ. Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của  LH HTX chia, tách theo quy định của Luật HTX đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách Liên hiệp HTX, phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với Liên hiệp HTX.
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách.
3. Các Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc của LH HTX khi chia, tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diên, doanh nghiệp.
Điều 28. Hợp nhất, sáp nhập LH HTX.
1. Hai hay nhiều LH HTX có thể hợp nhất thành một LH HTX mới, bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang LH HTX hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các LH HTX bị hợp nhất.
2. Thủ tục hợp nhất LH HTX được thực hiện theo quy định sau đây:
a) HĐQT các LH HTX bị hợp nhất phải cùng nhau thành lập Hội đồng hợp nhất để dự kiến tên, trụ sở của LH HTX hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của các LH HTX bị hợp nhất sang LH HTX hợp nhất; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ của LH HTX hợp nhất;
b) Tổ chức Đại hội thành viên của LH HTX hợp nhất để quyết định việc hợp nhất và thông qua các vấn đề quy định tại điểm a khoản này; 
c) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của LH HTX hợp nhất theo quy định tại pháp luật và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh;
d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với LH HTX về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;
đ) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp đăng ký kinh doanh cho LH HTX hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, LH HTX có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;
e) Sau khi đăng ký kinh doanh, LH HTX hợp nhất có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các  LH HTX bị hợp nhất.
3. Thủ tục sáp nhập LH HTX được thực hiện theo quy định sau đây:
a) HĐQT các LH HTX sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của LH HTX bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ LH HTX sáp nhập;
b) Tổ chức Đại hội thành viên bao gồm các xã viên của LH HTX sáp nhập và xã viên của LH HTX bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này;
c) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với LH HTX về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ;
d) Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ LH HTX đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ LH HTX sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, LH HTX có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật;
đ) Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, LH HTX sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các LH HTX bị sáp nhập.
Điều 29: Giải thể Liên hiệp HTX.
Việc giải thể Liên hiệp HTX được quy định như sau:
1. Giải thể tự nguyện.
Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội thành viên, Liên hiệp HTX phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội thành viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Liên hiệp HTX, đồng thời đăng báo địa phương nơi Liên hiệp HTX hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của Liên hiệp HTX.
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh, HTX phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại điều 36 của Luật HTX, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho thành viên theo quy định của Điều lệ Liên hiệp HTX.
2. Giải thể bắt buộc:
UBND tỉnh có quyền quyết định buộc giải thể đối với LH HTX khi có một trong các trường hợp sau đây:
a. Sau thời gian 12 tháng (mười hai tháng ) kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà LH HTX không tiến hành hoạt động.
b. Liên hiệp HTX ngừng hoạt động trong mười hai tháng liền.
c. Trong thời hạn 18 tháng (mười tám tháng) liền, LH HTX không tổ chức được Đại hội thành viên thường kỳ mà không có lý do chính đáng.
d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Tình tự, thủ tục giải thể LH HTX:
Tình tự, thủ tục giải thể LH HTX căn cứ vào Luật HTX năm 2003 và những quy định của pháp luật.
Điều 30: Giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với LH HTX.
Việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản đối với Liên hiệp HTX được thực hiện theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 31: Khen thưởng.
Cán bộ, thành viên và những người lao động khác làm việc trong Liên hiệp HTX có nhiều thành tích xây dựng Liên hiệp HTX thì được khen thưởng về vật chất và tinh thần.
Hình thức và mức khen thưởng do Hội đồng quản trị quyết định hoặc Hội đồng quản trị đề xuất để Đại hội thành viên quyết định.
Điều 32: Xử lý vi phạm.
Cán bộ, thành viên và những người lao động khác làm việc trong Liên hiệp HTX, không thực hiện đúng Điều lệ, nghị quyết Đại hội thành viên hoặc xâm phạm tài sản của Liên hiệp HTX thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, hạ cấp bậc hoặc bãi miễn chức vụ đến khai trừ ra khỏi Liên hiệp HTX, người tham ô, lợi dụng tài sản chung, người làm hư hỏng, mất mát tài sản của Liên hiệp HTX phải bồi thường. Nếu vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 33: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ:
* Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ:
- Các tranh chấp kinh doanh, thương mại, lao động v.v... phát sinh trong nội bộ Liên hiệp HTX được giải quyết trên cơ sở hoà giải giữa thành viên với nhau và giữa thành viên với Liên hiệp HTX theo nguyên tắc bình đẳng, hợp tác. Trường hợp không giải quyết được thì trình ĐHĐBTV xem xét quyết định.
- Trường hợp ĐHTV không giải quyết được tranh chấp thì đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền sẽ giải quyết tranh chấp đó.
Điều 34: Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp HTX.
1. Điều lệ Liên hiệp HTX áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật HTX năm 2003.
2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ Liên hiệp hợp tác xã trình độ ĐHTV quyết định.
3. Sau khi biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp HTX, Liên hiệp HTX gửi điều lệ đã sửa đổi, bổ sung kèm theo biên bản hoặc nghị quyết của ĐHTV đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho liên hiệp HTX.
Điều 35: Hiệu lực thi hành:
1. Điều lệ LH HTX Hương Thuỷ được Đại hội thành viên thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày LH HTX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
2. HĐQT Liên hiệp HTX xây dựng quy chế, nội quy về quản lý sử dụng tài sản của Liên hiệp HTX; sử dụng lao động, khen thưởng; xử lý vi phạm trong Liên hiệp HTX; chế độ làm việc của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên hiệp HTX và các chức danh khác trong Liên hiệp HTX.
3. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp HTX Hương Thuỷ phải thông qua Đại hội thành viên.
4. Tất cả các thành viên LH HTX Hương Thuỷ có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ này.
5. Điều lệ liên hiệp HTX Hương Thuỷ là văn bản pháp lý của Liên hiêp HTX được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và toàn thể thành viên Liên hiệp HTX để thực hiện./.

           

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LIÊN HIỆP HTX HƯƠNG THUỶ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Hồng
 
Cập nhật ngày Thứ sáu, 11 Tháng 9 2009 10:04
 

Hình Ảnh Hoạt Động

Liên minh HTX tỉnh triển khai đề cương tuyên truyền 70 năm ngày truyền thống HTX Việt Nam

Xem Trực Tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến

Tổng số truy cập website

Số lần xem bài viết : 3036102

Thăm Dò Ý Kiến

Bạn cần Website cung cấp gi?